Aktuality

Obec Višňov - Kanalizácia

Medzi spoločnosťou Chemkostav, a.s. a obcou Višňov došlo k podpísaniu zmluvy vzťahujúcej sa na realizáciu projektu „Obec Višňov – Kanalizácia”. Uvedený projekt bude financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AII

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Delta Construction Plus, s.r.o. na realizáciu diela „Južné mesto – zóna B1: SO02 – Bytový dom A II vrátane prislúchajúcich vonkajších objektov a infraštruktúry”. Práce na predmetnej stavbe začínajú koncom apríla 2016 a ich ukončenie sa plánuje v decembri 2017.

Úpravňa mastenca Gemerská Poloma

Spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala dňa 10.02.2016 stavenisko na stavbe „Úpravňa mastenca Gemerská Poloma”. Práce na tomto projekte by mali byť ukončené koncom roka 2016. Investorom spomínanej stavby je spoločnosť EUROTALC s.r.o.

Dostavba západnej garáže Business Centre Košice II

Spoločnosť Chemkostav, a.s. uzatvorila dňa 15.01.2016 so spoločnosťou VSH Development, a.s. zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia západnej garáže Business Centra Košice. Predpokladaný termín prevzatia staveniska je posledný februárový týždeň.

Nový dizajn firemných novín

Spoločnosť Chemkostav, a.s. priniesla koncom minulého roka novú zmenu v dizajne firemných novín.
  

Pri Čermáni - bytový dom FG

Dňa 10.12.2015 došlo medzi spoločnosťou TOPNR s.r.o. a Chemkostavom, a.s. k podpisu Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je realizácia projektu s názvom Pri Čermáni. Práce na predmetnej stavbe začínajú 08.01.2016 a ich ukončenie sa očakáva 30.09.2016. Realizácia prác bude prebiehať na Nedbalovej ulici v Nitre.
 

Projekt Čistá řeka Bečva úspešne ukončený

Združenie spoločností Unistav Construction a.s., Brno a Chemkostav, a.s., Michalovce sa dňa 26.11.2015 vo Valašskej Polanke zúčastnilo slávnostného odovzdania projektu s názvom ,,Čistá řeka Bečva II - A”. Zmluva o dielo bola podpísaná so Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko dňa 25.06.2013. Všetky práce boli financované z dotácie z Fondu soudržnosti, z dotácie Státního fondu životního prostředí, z investičného úveru a z dobrovoľných príspevkov účastníkov projektu.
 
 

Slávnostné ukončenie projektu „ Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV “

Dňa 04.11.2015 spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce odovzdala do užívania dielo "Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice, dňa 24. marca 2014. Všetky práce boli financované z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a príspevku VVS, a.s. , Operačný program Životné prostredie Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
 

Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AI

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala realizovať práce na projekte Južné mesto – zóna B1 – bytový dom v Bratislave. Práce na danom projekte prebiehajú od septembra a ich termín ukončenia je naplánovaný v apríli 2017. Investorom diela je spoločnosť Delta Construction, s.r.o.


Slávnostné ukončenie projektu „Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske“

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 02.10.2015 zúčastnila slávnostného ukončenia realizácie projektu „Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske“. Zmluva o dielo bola podpísaná so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica dňa 22. apríla 2015.

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|