Aktuality

Pri Čermáni - bytový dom FG

Dňa 10.12.2015 došlo medzi spoločnosťou TOPNR s.r.o. a Chemkostavom, a.s. k podpisu Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je realizácia projektu s názvom Pri Čermáni. Práce na predmetnej stavbe začínajú 08.01.2016 a ich ukončenie sa očakáva 30.09.2016. Realizácia prác bude prebiehať na Nedbalovej ulici v Nitre.
 

Projekt Čistá řeka Bečva úspešne ukončený

Združenie spoločností Unistav Construction a.s., Brno a Chemkostav, a.s., Michalovce sa dňa 26.11.2015 vo Valašskej Polanke zúčastnilo slávnostného odovzdania projektu s názvom ,,Čistá řeka Bečva II - A”. Zmluva o dielo bola podpísaná so Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko dňa 25.06.2013. Všetky práce boli financované z dotácie z Fondu soudržnosti, z dotácie Státního fondu životního prostředí, z investičného úveru a z dobrovoľných príspevkov účastníkov projektu.
 
 

Slávnostné ukončenie projektu „ Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV “

Dňa 04.11.2015 spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce odovzdala do užívania dielo "Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice, dňa 24. marca 2014. Všetky práce boli financované z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a príspevku VVS, a.s. , Operačný program Životné prostredie Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
 

Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AI

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala realizovať práce na projekte Južné mesto – zóna B1 – bytový dom v Bratislave. Práce na danom projekte prebiehajú od septembra a ich termín ukončenia je naplánovaný v apríli 2017. Investorom diela je spoločnosť Delta Construction, s.r.o.


Slávnostné ukončenie projektu „Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske“

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 02.10.2015 zúčastnila slávnostného ukončenia realizácie projektu „Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske“. Zmluva o dielo bola podpísaná so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica dňa 22. apríla 2015.

Nemocnica novej generácie Michalovce

Dňa 03.09.2015 prevzala spoločnosť Chemkostav, a.s. stavenisko stavby ,,Nemocnica novej generácie Michalovce,,. Po dlhom čase sa Chemkostavu opäť podarilo zahájiť realizáciu prác v mieste jeho pôsobenia. Investorom spomínaného projektu je spoločnosť Svet zdravia, a.s.

Apartmánový dom, Majakovského ulica, Bratislava


Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala koncom septembra 2014 realizovať čiastkové práce na projekte Apartmánový dom, Majakovského ulica, Bratislava.  Po ich úspešnom zrealizovaní sa našej spoločnosti podarilo na spomínanom projekte zazmluvniť aj hlavné práce. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 25.06.2015 v Michalovciach. Investorom diela je spoločnosť Delta Construction, s.r.o.

Polyfunkčný objekt Staromestská office, Veterná ulica

Dňa 01.06.2015 došlo medzi spoločnosťou Delta Construction, s.r.o. a Chemkostav, a.s. k podpisu zmluvy o dielo. Predmetom tejto zmluvy je realizácia Polyfunkčného objektu na Veternej ulici v Bratislave.

Autocentrum VW - Sever, 2. etapa - Weltauto

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Auto Gabriel, s.r.o. na druhú etapu prác Autocentra VW – Sever, Weltauto. Riešený objekt bude tvoriť zázemie predaja a výkupu ojazdených vozidiel siete Weltauto a bude súčasťou plánovaného Autocentra VW – Sever. Ukončenie diela ja naplánované na 15.12.2015.


Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dnes zúčastnila slávnostného preberania staveniska diela "Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske". Zmluva o dielo bola podpísaná so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica dňa 22. apríla 2015. Všetky práce budú spolufinancované z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami.

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|