Aktuality

Červený Breh

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje stavbu s názvom Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh - I. etapa. Ide o územie, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti mesta Košice v napojení na Hrbovú ulicu. Celá lokalita má svahovitý horský charakter a jedná sa o nevyužívanú záhradu za objektom dojčenského ústavu. Všetky parcely sú definované ako plochy obytnej nízkopodlažnej zástavby a záhradkárske lokality.

Obchodné centrum Bardejov

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce začala dňa 22.5.2013 realizovať výstavbu Obchodného centra v Bardejove.
 
Stavenisko sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Bardejov, na ploche bývalého servisného strediska autobusov SAD. Ide o územie medzi ulicami Duklianska, Ľudovíta Štúra a Tehelná, ktoré je trojuholníkového tvaru a je mierne svahovité so sklonom južného smeru.

Internistický monoblok dokončený v predstihu

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce bola zhotoviteľom stavby Internistický monoblok, ktorý bol vybudovaný v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
 


"Sme veľmi radi, že sme nesklamali dôveru investora spojenú s výberom našej spoločnosti ako realizátora tohto projektu. Vieme totiž stavať rýchlo, kvalitne a za dobrú cenu. Potvrdilo sa to aj teraz, keďže sme práce ukončili o mesiac skôr ako bol pôvodný plán" uviedol Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva spoločnosti.

Nový projekt v Trebišove

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce, je zhotoviteľom projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov. Objednávateľom všetkých prác je Košický samosprávny kraj a na základe zmluvy o dielo je cena za vykonanie dohodnutá vo výške 2 937 834,14 EUR s DPH. Začiatok realizácie projektu je stanovený na apríl 2013 a jeho dokončenie je naplánované najneskôr v lehote 18 mesiacov.

Projekt „Čaklov“

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce zrealizuje výstavbu projektu "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV". Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, ktorým je obec Čaklov.

Projekt "Sačurov"

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce začala dňa 17.12. 2012 realizovať projekt "Stavebné práce na Bioplynovej stanici Sačurov". Objednávateľom diela je firma VODNÉ A ENERGETICKÉ STAVBY, spol. s r.o.

Projekt „Tesco expres Michalovce“

Spoločnosť Chemkostav, a.s., Michalovce začala v novembri s výstavbou projektu „Tesco expres v Michalovciach“. Objekt pre výstavbu je situovaný na Špitálskej ulici v priamej náväznosti na centrálnu mestskú zónu mesta Michalovce.

Rýchlostná cesta R1 Lehota - protihlukové opatrenia

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce získala zákazku na realizáciu protihlukových opatrení na Rýchlostnej ceste R1 pri obci Lehota. Objednávateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a termín realizácie projektu je 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Projekt "Mlynky"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje projekt Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 26.9.2012 a termín realizácie stavby je do 7 mesiacov od tohto dátumu. Investorom projektu je Správa ciest Košického samosprávneho kraja a cena za realizáciu diela je 539 948,65 EUR bez DPH.

Projekt "Grösslingova 50"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 25.9.2012 podpísala zmluvu o dielo na zhotovenie Novostavby bytového domu s polyfunkciou na Grösslingovej ulici č. 50 v Bratislave. V tento deň zároveň prebehlo aj prebratie staveniska na ktorom má stavba vyrásť do 2.10.2013. Investorom projektu je spoločnosť Cresling s.r.o.
|< < ... 11   12   13   14 > >|
Web developed by LINQ.