Vyberte váš jazyk

apríl, 2024 - august, 2025

Zlepšenie energetickej náročnosti budovy V.ZŠ v Michalovciach

Objednávateľ: Mesto Michalovce
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Dôvodom rekonštrukcie budovy je havarijný stavebno-technický stav jestvujúcich striech objektov pavilónov a spojovacej chodby. Vplyvom zatekania dochádza k poškodzovaniu jestvujúcich vrstiev skladby strechy i interiérových úprav povrchov v miestach priesakov, vonkajších ako aj vnútorných stien budovy. Na všetkých pavilónoch budú zateplené strechy minerálnou vlnou, otvorové konštrukcie budú vymenené za plastové okná a dvere s presklenným izolačným trojsklom. Prepojovacia chodba v strešnej časti bude riešená lamelovým parametrickým stropom. Zateplenie obvodového plášťa pavilónov bude realizované systémom na báze minerálnej vlny. Zdroj vykurovania sa projektom nemení, dôjde ale k výmene rozvodov ústredného kúrenia, v jednotlivých miestnostiach budú inštalované nové doskové vykurovacie telesá s termostatickou hlavicou. V celej budove dôjde k čiastočnej výmene elektro rozvodov, vrátane úplnej výmeny žiarivkových, neónových a žiarovkových svietidiel za svietidlá typu LED. Na všetkých pavilónoch dôjde k výmene bleskozvodu. Pre zamedzenie oslnenia tried budú inštalované vonkajšie žalúzie ovládané v každej triede diaľkovým ovládačom. V telocvični a školskej jedálni bude inštalovaná rekuperácia, ktorá zabezpečí výmenu vzduchu, ohrev rekuperačnej jednotky v zimných mesiacoch zabezpečí tepelné čerpadlo a ohrev vody bude zabezpečený solárnym ohrevom. Zrážková voda zo striech bude strešnými žľabmi a zvodmi zvedená do terénu medzi pavilónmi k dažďovým záhradám, ktoré nebudú plniť len funkciu zadržania vody, ale aj estetickú funkciu na skrášlenie celého areálu budovy školy. Cieľom významnej obnovy budovy základnej školy je výrazne zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, skvalitniť stav vnútorného prostredia budovy zlepšením tepelného komfortu, znížiť spotrebu energií, predĺžiť životnosť verejnej budovy, prispieť k zníženiu emisií CO2.

Vyberte váš jazyk