Stredisko údržby diaľníc Behárovce

Objednávateľ:SSC Bratislava, Stredisko údržby diaľnic
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 1999 - október, 2001

Základné informácie

Realizovaná stavba slúži Slovenskej správe ciest Bratislava ako prevádzkové centrum komplexnej údržby pre úsek diaľnice a tunela pod Braniskom. Stavba je súborom prevádzkových budov a hál, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie údržby a chodu úseku diaľnice medzi Popradom a Prešovom.

Celý komplex sa začal realizovať v rámci stavby diaľnice D1, ktorej súčasťou je aj tunel. Tento úzko nadväzuje na tie časti stavby, ktoré sú predmetom diela ,,Stredisko údržby". Pri realizácii stavby bolo potrebné úzko kooperovať s ostatnými realizátormi celého komplexu.

Stredisko sa člení na časť stavebnú a technologickú. Obsahom stavebnej časti je výstavba 3 prevádzkových budov a 8 hál. Z rekonštrukčného hľadiska ide o železobetónové alebo kovové skelety, opláštené murovanými stenami. Pre potreby stavby bolo zabezpečené aj komplexné strojné vybavenie na opravy, údržbu a skladovanie mechanizmov pre údržbu diaľnic a tunela.