Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia Technickej univerzity v Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Objednávateľ:Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2012 - august, 2013

Základné informácie

Základným zámerom je rozšírenie existujúcich priestorov a laboratórií a vytvorenie moderného univerzálneho výučbovo- laboratórneho centra, ktoré je podmienkou pre úspešnú činnosť univerzity, ktorá nechce stratiť krok s vývojom vo svete.
 
Súčasťou projektu sú stavebné úpravy priestorov Fakulty umení TU. Pri prácach dôjde k prestavbám priestorov sociálnych zariadení, v celej budove bude následne vykonaná rekonštrukcia elektrického vedenia, osvetlenia, vykurovania a rozvodov vody a kanalizácie.
Projekt popri úpravách Fakulty umení rieši aj rekonštrukciu dvoch existujúcich hál a zastavanie dvoch dvorov, ktoré sa medzi halami nachádzajú.
 
Jedná sa o rekonštrukciu a prístavbu objektov PK 10 a PK 12. Obe budovy slúžia ako laboratórny priestor viacerým katedrám univerzity. V rámci projektu sa asanuje severný prístavok budovy PK 10 a prístavby na budove PK 12, rekonštruuje sa interiér a dôjde k výmene rozvodov ústredného vykurovania, zdravotechniky, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Po rekonštrukcii budú budovy naďalej slúžiť pôvodným užívateľom ako laboratórny priestor.
 
Prístavby PK 10a a PK 12a predstavujú jednopodlažné oceľové haly, na ktoré nadväzuje dvojpodlažný dispozičný trojtrakt pomocných prevádzok, kde sa do budúcnosti počíta s možnosťou nadstavby ďalších troch podlaží. Prístavba PK 10a bude slúžiť ako laboratórium pre výučbu v oblasti skúšania stavebných hmôt, ako aj pre Centrum excelentnosti Stavebnej fakulty TU. Prístavba PK 12a bude slúžiť ako výučbové laboratórium.