Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ulici č. 11, 13 v Košiciach

Objednávateľ:Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávateľ:Združenie „Chemkostav – Betpres“
Doba výstavby:jún, 2009 - február, 2011

Základné informácie

Predmetom stavby je vybudovanie nového objektu v areáli Ekonomickej univerzity, čím sa dosiahne zväčšenie kapacity a modernizácia priestorov školy. Účelom objektu je rozšírenie jestvujúcich priestorov ekonomickej univerzity a výstavba auly s kapacitou 320 miest. Vybudujú sa ďalšie dve menšie auly v priestoroch druhého nadzemného podlažia. V priestoroch podzemného podlažia sú navrhované podzemné parkoviska s kapacitou 54 parkovacích miest + 2 parkovacie miesta pre imobilných.

PODZEMNÉ PODLAŽIE: V podzemných priestoroch sú navrhované parkoviska s kapacitou 54 parkovacích miest + 2 parkovacie miesta pre imobilných. Vjazd do podzemných parkovísk je navrhovaný z južnej strany, z komunikácie vo výstavbe. Pohyb osôb z parkovísk do objektu je navrhovaný výťahom pre imobilných a schodiskom.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE: V 1.NP sú navrhované učebne, sociálne priestory, vrátane WC pre imobilných, bufet, schodisko do 2. nadzemného podlažia. Vstup do objektu sa navrhuje z východnej strany smerom na Tajovského ulicu a západnej strany, smerom na Moyzesovu ulicu. Na presvetlenie učební budú zrealizované v objekte átria. V západnej časti areálu nad podzemnými parkoviskami bude vybudované nádvorie s chodníkmi pre peších a zatrávnené plochy.

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE: V 2.NP je navrhnutá aula s kapacitou 320 miest a dve menšie auly, jedna učebňa, sociálne zariadenia vrátane WC pre imobilných. Navrhovaný objekt je v úrovni 2. nadzemného podlažia prepojený s jestvujúcimi objektmi Ekonomickej univerzity na Tajovského ulici pavlačami.

Zastavaná plocha:1 297,0 m2
Úžitková plocha: 3962,14 m2