Rekonštrukcia OD Tesca v Košiciach

Objednávateľ:TESCO STORES, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:august, 2007 - október, 2007

Základné informácie

Účelom rekonštrukcie -Refitu objektu OD Tesco sú čiastočné zmeny účelu využitia priestorov na 1.PP a 5.NP a s tým súvisiacich stavebných úprav.
Na 1.PP je vytvorená nová predajná plochy potravín, ktorá je prepojená s jestvujúcou predajnou plochou potravín na 1.NP. Prepojenie týchto dvoch podlaží je travolátormi na predajnú plochu a schodiskom a eskalátormi mimo predajnej plochy. Zásobovanie z 1.PP. na 1.NP je rozšírené vybudovaním nového nákladného výťahu 1000kg, v časti bývalej strojovne ZTI.
1.NP - účel využitia tohto podlažia ostáva ten istý. Mení sa iba časť, kde je Fresch food. Na predajnej ploche pribudli travolátory a mimo predajnej plochy schody a eskalátor, v polohe pod jestvujúcimi eskalátormi.
2.NP, 3.NP, 4.NP - na týchto podlažiach sú zmeny, ktoré sa týkajú usporiadania kancelárii a hygienických zariadení prístupných z komunikačných priestorov.
5.NP - časť tohto podlažia sa bude využívať ako skladovací priestor. Zvyšná časť tohto podlažia sa upravila pre sociálno- prevádzkové účely, t. j. šatne pre zamestnancov a kancelárske priestory.
Rekonštrukčné práce sú navrhované v rámci objektu. Vonkajšie napojenia ostávajú pôvodné, nakoľko sa nenavyšujú kapacitné požiadavky na objekt.