Rekonštrukcia interného pavilónu – stavebné úpravy II.NP - oddelenie radiačnej onkológie FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

Objednávateľ:FNsP J. A. Reimana, Prešov
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2019 - november, 2019

Základné informácie

Rekonštrukcia interného pavilónu sa bude prevádzať v areáli FNSP J.A.Reimana Prešov. Budova interného pavilónu má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Budova je toho času prázdna, pretože celé interné oddelenie sa presťahovalo do nového pavilónu. Stavebné úpravy interného pavilónu sa budú prevádzať len na II.NP.  Na I.NP budú ambulancie a zázemie pre lekárov, na III.NP a IV.NP budú lôžkové oddelenia pre pacientov, a v I.PP sú čiastočne ambulancie a technické zázemie pre budovu, ktoré ostáva v pôvodnom stave. Na II.NP sa prevedú stavebné úpravy lôžkového oddelenia radiačnej onkológie v ľavej časti a v pravej časti sú spoločenské priestory pre pacientov a pracovne lekárov. K zmene účelu nedochádza, len priestory sa obsadia iným oddelením. Budova, v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené.