MK Rekonštrukcia b.č. 46, UB 300

Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:október, 2006 - október, 2007

Základné informácie

Budova sa nachádza v areáli VÚ 1102 Michalovce – Mestské kasárne v juhovýchodnej časti intravilánu mesta Michalovce. V súčasnosti budova slúži pre ubytovanie vojakov povinnej služby. Pôdorysne budovu tvoria dva na seba kolmé trakty v tvare písmena „T“.

Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia objektu ubytovacej budovy v súlade s koncepciou rozvoja pozemných síl MO SR na ubytovaciu budovu pre vojakov profesionálov s administratívnym zabezpečením v zmysle jednotného minimálneho štandardu vojenských ubytovní.

Tejto požiadavke sú prispôsobené aj stavebno-technické rekonštrukčné práce, ktoré predstavujú 90 dvojposteľových izieb v II. a IV. NP a administratívne priestory v I. NP, v počte 16 kancelárií a príslušných hospodárskych skladov. Splašková a dažďová voda sú zaústené do verejnej kanalizácie. Priľahlé obslužné komunikácie sú realizované s asfaltového betónu. Budova je osadená v zatrávnenom rovinatom území, ktoré lemujú obslužné zjazdné chodníky.

Úžitková plocha: 1036 m2