Južné mesto - zóna B1 - bytový dom AIII

Objednávateľ:Eltraco, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:december, 2016 - november, 2019

Základné informácie

Plocha výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1. Predmetom stavebného povolenia sú objekty umiestnené územným rozhodnutím. Tvorí ich šesť bytových domov (SO-01 až SO-06). Objekty sú komponované tak, aby vytvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Urbanistické riešenia zabezpečí odblokovanie obytného prostredia od negatívnych vplyvov z budúcej výstavby v okolí a frekventovanej Panónskej cesty na severe.