Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AII

Objednávateľ:CRESCO GROUP
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2016 - apríl, 2018

Základné informácie

Plocha výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1. Predmetom stavebného povolenia sú objekty umiestnené územným rozhodnutím. Tvorí ich šesť bytových domov (SO-01 až SO-06). Objekty sú komponované tak, aby vytvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Urbanistické riešenia zabezpečí odblokovanie obytného prostredia od negatívnych vplyvov z budúcej výstavby v okolí a frekventovanej Panónskej cesty na severe.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Zastavaná plocha SO-02 (1.PP) 2 753 m²

Hrubá podlažná plocha SO-02 34 066 m²

Úžitková plocha SO-02 22 300 m²

Obstavaný priestor SO-02 102 199 m³

Počet nadzemných podlaží 12

Počet podzemných podlaží 2