Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AI

Objednávateľ:CRESCO GROUP
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2015 - júl, 2017

Základné informácie

Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka. Areál sa nachádza na pozemku s parcelným číslom 3042/4, 3042/6,3042/7, 3043/1, 3051/21, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1. Dotknutý areál je v súčasnosti využívaný na poľnohospodárske účely. Na parcelách sa nenachádzajú žiadne pozemné stavebné objekty. Územím prechádza slaboprúdový kábel, na ktorý je navrhnutá prekládka. V súčasnosti sa realizujú inžinierske siete primárnej infraštruktúry povolené samostatným stavebným konaním. Cieľom realizácie projektu je výstavba zóny B1 / viacpodlažných bytových domov, SO-01 až SO-06, s vlastnými obslužnými zariadeniami vrátane doplnkových.