Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava

Objednávateľ:Obec Čičava
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2011 - december, 2012

Základné informácie

Obec Čičava leží v okrese Vranov nad Topľou a jej súčasťou sú dve rómske osady. Projektovaná stavba rieši otázku výstavby čistiarne odpadových vôd, vrátane strojno- technologickej časti a príslušných objektov, stokovej siete v obci a rekonštrukciu mostu ponad potok.

Táto stavba úzko súvisí už s vybudovanými nízko štandardnými domami v starej rómskej osade, nakoľko sa v projekte rieši práve ich odkanalizovanie.