Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov

Objednávateľ:Obec Brestov
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:október, 2011 - október, 2012

Základné informácie

Účelom navrhovanej stavby je spoľahlivé, hospodárne a bezpečné odvádzanie povrchových vôd z povodia Hlbokého potoka. Stavba sa skladá z troch objektov, zo samotnej úpravy potoka, prestavby lávky a mosta cez Hlboký potok.

Hlavným dôvodom úpravy potoka je jeho zlý a hydraulicky nevyhovujúci stav, čoho dôsledkom sú pravidelné ročné vybreženia vody a záplavy. Úpravou toku sa zabezpečí príslušný stupeň ochrany proti veľkým vodám. Z dôvodu úpravy predmetného úseku toku bola potrebná aj prestavba lávky a mosta vedúceho cez Hlboký potok, ktorého svetlosť je nedostatočná, vykazuje množstvo porúch, chýbal na ňom chodník  a nepostačujúca bola aj šírka komunikácie.

Nový, navrhovaný most je železobetónový s masívnymi betónovými oporami a pravostranným chodníkom. V rámci objektu sa vykonala aj rekonštrukcia priľahlých úsekov komunikácií.