Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh- I.etapa

Objednávateľ:IBV Červený Breh
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2013 - september, 2013

Základné informácie

Projekt je realizovaný na území, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti mesta Košice v napojení na Hrbovú ulicu. Celá lokalita má svahovitý horský charakter a jedná sa o nevyužívanú záhradu za objektom dojčenského ústavu. Všetky parcely sú definované ako plochy obytnej nízkopodlažnej zástavby a záhradkárske lokality.

Stavba rieši celý uličný priestor, kde sa umiestnia potrebné inžinierske siete. Ide o nový vodovod, plynovod, kanalizáciu dažďovú aj splaškovú, kábelové rozvody NN a VN s trafostanicou a vonkajšie osvetlenie. Z hľadiska dopravného napojenia sa jedná o napojenie novej prístupovej cesty na existujúcu miestnu komunikáciu na Hrbovej ulici resp. jej predĺženie v nutnom rozsahu pre budúcu výstavbu rodinných domov.

Výstavbou tejto novej miestnej cesty vrátane chodníkov, sa vytvoria podmienky pre bezpečný a pohodlný pohyb dopravy a peších v tejto lokalite. Dominantným prvkom na trase, budú oporné múry a zárezové svahy, ktoré budú čo najskôr opravené a zatrávnené aby sa predišlo hroziacej erózii.