Stavebné práce na Bioplynovej stanici Sačurov

Objednávateľ:Vodné a energetické stavby, spol. s r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:december, 2012 - október, 2013

Základné informácie


Projekt je situovaný v obci Sačurov. Na základe zmluvy o dielo budú vykonané práce na objektoch prívodu vody, kanalizácie, manipulačnej plochy a homogenizácie. Taktiež sa zrealizujú základy dávkovacieho zásobníka, fermentora, skladovacej nádrže, strojovne plynu, kogenerácie, horáku zbytkového plynu, trafostanice, sanitárneho kontajnera, stožiaru hromozvodu, požiarnej nádrže, rozvodne a velínu.