Rekonštrukcia vodného diela Petrovce

Objednávateľ:Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:marec, 2004 - december, 2004

Základné informácie

Účelom je zlepšenie parametrov vodohospodárskeho uzla VD Zemplínska Šírava pri Petrovciach, ako súčasť komplexu vodohospodárskych diel a zariadení, slúžiacich na ochranu Východoslovenskej nížiny pred povodňami a taktiež na zlepšenie využitia Laborca pre priemyselné a poľnohospodárske účely.

Realizovaný regulačný objekt je navrhnutý vedľa terajšieho rozdeľovacieho objektu, v hrádzi prívodného kanála. Objekt pozostáva z jedného železobetónového bloku z vodostavebného mrazuvzdorného betónu, s pôdorysným rozmerom 31 x 31,4m, na ktorý sú napojené vtoková doska a výtokové krídla.
Nový Regulačný a Rozdeľovací objekt prevádzajú povodňové prietoky do Laborca pod vodohospodárskym uzlom Petrovce. Stavebné dielo je navrhnuté ako hať s dvoma poľami, so šírkou 2 x 12m. Premostenie objektu je realizované predpätými nosníkmi, pričom slúžia ako cestná komunikácia pre účely obsluhy objektu. V ovládacej miestnosti, ktorá je nad regulačným objektom v strednom návodnom pilieri, sú umiestnené rozvádzače na ovládanie segmentových uzáverov a osvetlenia celého vodného diela.
Celkový objem použitého betónu je 5 500 m3.