Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec

Objednávateľ:Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ:Horný Turiec, združenie firiem COMBIN – Chemkostav – Hydroekol – Váhostav
Doba výstavby:február, 2015 - december, 2015

Základné informácie

Projekt rieši dovybudovanie splaškovej kanalizácie v obytných zónach mesta Turčianske Teplice - katastrálne územie Diviaky, Turčiansky Michal, Dolná Štubňa a Turčianske Teplice. Splaškové odpadové vody budú odvedené na čistiareň odpadových vôd v Turčianskych Tepliciach - Diviakoch.
 
V rámci projektu  sa  zrealizuje :
 -  12,45 km kanalizácie,
 -  393  ks kanalizačných prípojok,
 -  2,39 km vodovodu,
 -  rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd.

Cieľom projektu je zabezpečiť odvádzania odpadových vôd tak, aby nedochádzalo k vzniku nebezpečenstva ohrozenia kvality podzemných vôd. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabezpečí, že všetky odpadové vody budú odvádzané a čistené v súlade s legislatívnymi požiadavkami a kontrolovane vypúšťané do vhodného recipientu. Realizáciou výstavby kanalizácie sa taktiež zabezpečí ochrana zdrojov prírodných  minerálnych liečivých vôd, ktoré sa nachádzajú v danom území.