Dobudovanie stokovej siete v aglomerácií obce Čachtice

Objednávateľ:Combin Banská Štiavnica s.r.o. (objednávateľ)
Dodávateľ:Chemkostav, a.s. (skupina dodávateľov)
Doba výstavby:september, 2012 - september, 2013

Základné informácie

Obec Čachtice má vybudovanú splaškovú kanalizáciu len čiastočne, prevažne v centrálnej časti dediny, ktorá odvádza splaškové vody z rodinných domov a infraštruktúry do jestvujúcej ČOV. V rámci tohto projektu je riešené dobudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci Čachtice.
 
Nakoľko prevažná väčšina kanalizácie bude uložená pod miestnymi komunikáciami a štátnou cestou, výstavbu kanalizačných zberačov je potrebné prevádzať po úsekoch cca 50 m dlhých na základe schváleného projektu dočasného dopravného značenia. Pri projekte bude realizovaný aj jeden pretlak pod železnicou. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce vybuduje časť stokovej siete. Táto časť kanalizačnej siete, označená ako kanalizačný zberač „AA“, sa bude realizovať na ulici Kamence, postupne prejde na ulicu Fraňa Kráľa, nasleduje prepich pod  železničnú trať a pokračuje po ulici Železničnej v smere von z obce až po posledný dom. Celková dĺžka kanalizácie, ktorú bude realizovať spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce je 1106,6m