Čistá řeka Bečva II-A

Objednávateľ:Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Dodávateľ:Chemkostav, a.s. (v združení)
Doba výstavby:november, 2013 - júl, 2015

Základné informácie

Projekt "Čistá řeka Bečva II-A" v Českej republike nadväzuje na projekt "Čistá řeka Bečva I". Ide o napojenie 6 nových lokalít na systém stokovej siete a ČOV Vsetín. Okrem týchto projektov ležiacich mimo intravilán mesta Vsetín je uvažované aj s rozšírením stokovej siete jednotnej sústavy priamo v meste Vsetín, ktoré je rozdelené do ďalších 8 čiastkových projektov. Súčasťou týchto stavieb je výstavba stokových sietí pre splaškovú kanalizáciu v celkovej dĺžke cca 72 km.
 
V tomto projekte ide prevažne o doplnenie už existujúcich stokových sietí. V mestách je rešpektovaný súčasný systém odkanalizovania, ktorý vychádza z jednotnej stokovej sústavy v centrálnych častiach miest a oddielovej v častiach okrajových. V menších obciach návrhy nadväzujú na súčasné systémy odkanalizovania, pričom je preferovaná oddielová stoková sústava, s výstavbou splaškových sietí.