Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV

Objednávateľ:obec Čaklov
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:január, 2013 - december, 2013

Základné informácie

Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je zvýšenie kapacity a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd novou mechanicko-biologickou ČOV. Navrhované je technické riešenie s novým objektom mechanického pred čistenia, s novými objektmi biologického čistenia - s jemnobublinnou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou, s aeróbnou stabilizáciou kalu, s novými kruhovými dosadzovacími nádržami, s terciárnym dočistením, novým objektom mechanického odvodnenia kalu vrátane nových sociálnych miestností.