Vzdelávanie


                                                            
               www.sia.gov.sk                                           www.esf.gov.skTento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizovala v období 07/2010 – 10/2012 dopytovo-orientovaný projekt s názvom Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Chemkostav, a.s. pri novom smerovaní na stavebnom trhu, v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie 1.2. - Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcová aktivita 1.2.1 - Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov, Výzva DOP – SIA – 2009/1.2.1/01.
Realizáciou projektu sa podporilo udržanie pracovných miest na základe zvyšovania vzdelanostnej úrovne zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích aktivít projektu.
Cieľ projektu: Investovať do zamestnancov spoločnosti prostredníctvom vzdelávania za účelom zlepšiť adaptabilitu, kvalifikáciu a zručnosti potrebných k výkonu práce.
Na dosiahnutie hlavného cieľa projektu boli stanovené špecifické ciele:
  • Zvýšenie komunikačných schopností zamestnancov v cudzích jazykoch
  • Rozvoj počítačových zručností zamestnancov
  • Zvýšenie právneho povedomia
  • Zvýšenie úrovne marketingových, manažérskych, obchodných, finančných, administratívnych, personálnych, logistických vedomostí a odborných zručností
  • Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov v súvislosti so zavádzaním systému riadenia kvality
Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti Chemkostav, a.s. na všetkých úrovniach pracovného zaradenia.
Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo prostredníctvom vzdelávacích aktivít v presne definovaných oblastiach, ktoré tvorili Hlavné aktivity:
Aktivita 1   – Jazykové vzdelávanie
Aktivita 2  – IT vzdelávanie
Aktivita 3   – Vzdelávanie v oblasti práva
Aktivita 4   – Marketingové vzdelávanie
Aktivita 5   – Rozvoj manažérskych zručností
Aktivita 6   – Obchodné školenia
Aktivita 7   – Manažment kvality
Aktivita 8   – Finančné školenia
Aktivita 9   – Administratívne školenia
Aktivita 10 – Odborné školenia
Aktivita 11 – Personálne vzdelávanie
Aktivita 12 – Logistické vzdelávanie

Výstupom projektu a jeho vzdelávacích aktivít sú zamestnanci so zvýšenou vzdelanostnou úrovňou, čo prispeje k zvýšeniu pracovného potenciálu a adaptability pracovníkov s priamym efektom na udržanie ich zamestnanosti, ako aj na zvýšenie adaptability spoločnosti Chemkostav, a.s.
Výstupy a výsledky projektu sú sledované prostredníctvom nastavených merateľných ukazovateľov na úrovni výsledku a dopadu. Na úrovni výsledku bol sledovaný merateľný ukazovateľ „Počet osôb vyškolených v projekte“ a na úrovni dopadu k nemu relevantnými ukazovateľmi „Počet úspešne vyškolených osôb“. Výsledky projektu či už na strane zamestnancov alebo spoločnosti v konečnom dôsledku budú mať vplyv a prejavia sa aj vo vzťahu a v kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom. Upevní sa dobré meno spoločnosti, čo prinesie ďalších klientov a možnosti expanzie spoločnosti a tým aj tvorbu nových pracovných miest.
Do vzdelávacích aktivít projektu bolo zapojených 182 zamestnancov, z toho 159 mužov a 23 žien. Z tohto počtu bolo vyškolených 182 osôb, z ktorých 40 využíva výsledky školenia v oblasti IKT.
V rámci publicity projektu sme informovali všetkých účastníkov projektu a pre verejnosť sme vydali jasnú správu o tom, že projekt je spolufinancovaný z ESF na základe Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia prostredníctvom:

Označenia priestorov prijímateľa a školiacich miestností, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu.
Hlavný vstup do spoločnosti bol označený plagátom a logom ESF, ktoré sú umiestnené na viditeľnom a voľne prístupnom mieste. Priestory a miestnosti, v ktorých prebiehali školenia zamestnancov, boli označené informačným plagátom, logom ESF a vlajkou ESF.
Médií
Na začiatku realizácie projektu bol publikovaný inzerát a tlačové správy v regionálnych periodikách.
WEB stránky
Všetky informácie o realizácii projektu a informácia o spolufinancovaní projektu z prostriedkov ESF boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti Chemkostav, a.s..
Fotodokumentácia k projektu
V priebehu realizácie projektu sme vytvárali fotodokumentáciu z realizácie aktivít projektu, pričom sa jedná najmä o fotodokumentáciu zo školení.
 
Úspešná realizácia projektu a dosiahnuté výstupy a výsledky projektu sú motiváciou a vzorom pre realizáciu podobných projektov ostatnými zamestnávateľmi v regióne.
 
Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba pre projekt: Ing. Jozef Hrubý – ekonomický riaditeľ
Tel.: +421 56 688 08 11, Fax: +421 56 688 08 33
 
 Priestor na vašu príležitosť.