Komplex Cassovar otvorený

Zdroj: Tlačový servis PCR
Zverejnené: 19.10.2012
Vo štvrtok 18. októbra slávnostne otvorili komplex Cassovar, ktorý oživil geometrický stred mesta Košice a svojou rozlohou sa stal najväčším multifunkčným komplexom na východnom Slovensku. Unikátne spojenie histórie a modernej architektúry už získalo dve ocenenia - Stavba roka 2010 (CBC I.) a Obytný dom 2011 (rezidencia Cassovar). Súčasťou otvorenia bol veľkolepý Cassovarfest, počas ktorého si Košičania vychutnávali vynikajúce pivo, pivné gastronomické špeciality a bohatý sprievodný program. Záverečnú bodku dalo umelecké stvárnenie Cassovaru v žiari sve­tiel v rám­ci fes­ti­va­lu Moon­ri­de 7 (po­du­ja­tie EHMK 2013).
Cas­so­var je síd­lom dru­hé­ho naj­väč­šie­ho za­mes­tná­va­te­ľa na vý­chod­nom Slo­ven­sku spo­loč­nos­ti T-Sys­tems Slo­va­kia, kto­rá si pre­na­jí­ma nos­nú časť ad­mi­nis­tra­tív­nych pries­to­rov. De­ve­lo­pe­rom po­ly­fun­kčné­ho kom­plexu bol Glo­bal Group a.s., Bra­tis­la­va, ge­ne­rál­ny­mi do­dá­va­teľ­mi sta­veb­ných prác spo­loč­nos­ti Chem­kos­tav a.s., Mi­cha­lov­ce (re­zi­den­čná časť), Sta­mart s.r.o. Mar­tin - Skan­ska Slo­ven­sko (CBC I.) a Skan­ska SK - zá­vod Mar­tin (CBC II.).
„V Ko­ši­ciach sa po viac ako 20 ro­koch po­da­ri­lo vy­rie­šiť vý­raz­nú časť asa­nač­né­ho pás­ma. Na úze­mí bý­va­lé­ho ko­šic­ké­ho pi­vo­va­ru sme pri cel­ko­vej in­ves­tí­cii 100 mi­lió­nov eur vy­tvo­ri­li pries­tor pre ak­tív­ny ži­vot­ný št­ýl. Na jed­nom mies­te mô­žu Ko­ši­ča­nia bý­vať, pra­co­vať aj re­laxovať. Uni­kát­nu at­mos­fé­ru dot­vá­ra­jú pô­vod­né his­to­ric­ké stav­by ako pi­vo­var­níc­ky ko­mín a Bauer­neb­lov dom," ho­vo­rí Ing. arch. Pe­ter Mur­ko, stra­te­gic­ký ma­na­žér PeeM­De Glo­bal, a.s. Kom­plex Cas­so­var je ot­vo­re­ný nie­len pre Ko­ši­ča­nov, ale tiež náv­štev­ní­kov Ko­šíc. Dôs­toj­ne rep­re­zen­tu­je mes­to, kto­ré je dr­ži­te­ľom pres­tíž­ne­ho ti­tu­lu EHMK 2013 a pri­ná­ša no­vé mož­nos­ti i pre ces­tov­ný ruch.
Kom­plex Cas­so­var vy­tvo­ril pod­mien­ky pre dl­ho­do­bú in­ves­tí­ciu spo­loč­nos­ti T-Sys­tems Inter­na­tio­nal, kto­rá v Ko­ši­ciach v ro­ku 2006 za­lo­ži­la T-Sys­tems Slo­va­kia. Z pô­vod­né­ho poč­tu 23 za­mes­tnan­cov je dnes dru­hý naj­väč­ší za­mes­tná­va­teľ v met­ro­po­le vý­chod­né­ho Slo­ven­ska a viac ako 2500 za­mes­tnan­cov pra­cu­je pre sve­to­vé­ho líd­ra v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. „V naj­bliž­ších ro­koch zva­žu­je­me 10 % ná­rast, kto­rý by sa tý­kal poč­tu za­mes­tnan­cov, ob­je­mu tr­žieb, ale tiež množ­stva reali­zo­va­ných pro­jek­tov. Na­ši ľu­dia vy­tvá­ra­jú IKT rie­še­nia pre kľú­čo­vé me­dzi­ná­rod­né spo­loč­nos­ti v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, dop­ra­ve a lo­gis­ti­ke, či ban­kov­níc­tve a služ­bách. Z Ko­šíc pra­cu­jú na vý­znam­ných me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­toch a ma­jú pries­tor pre uni­kát­ny pro­fe­sio­nál­ny rast. V rám­ci kor­po­rá­cie Deutsche Te­le­kom ro­bí­me napr. vý­men­ný prog­ram, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho ma­jú mož­nosť dl­ho­do­bo pra­co­vať v za­hra­ni­čí," vy­svet­ľu­je Tho­mas Bog­dain, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ T-Sys­tems Slo­va­kia s.r.o., vice­pre­zi­dent pre pro­duk­ciu a vice­pre­zi­dent pre služ­by. Za do­siah­nu­té hos­po­dár­ske vý­sled­ky, uni­kát­ne pro­duk­ty, služ­by a rie­še­nia, ako aj sys­te­ma­tic­ké in­ves­tí­cie do vzde­lá­va­nia za­mes­tnan­cov spo­loč­nosť zís­ka­la nie­koľ­ko oce­ne­ní (HR Os­car Spe­cial 2007, HR Os­car Gold 2008, HR Os­car Spe­cial 2009, IT Fir­ma ro­ka 2011, Fir­ma ro­ka 2011).
Kom­plex Cas­so­var na po­zem­koch s roz­lo­hou 2,4 ha po­nú­ka v Ko­ši­ciach naj­väč­šiu plo­chu pre ad­mi­nis­tra­tív­ne pries­to­ry (31 500 m2), re­zi­den­čné bý­va­nie (24 500 m2) a ob­chod­no-re­laxač­né pries­to­ry (13 200 m2) spo­je­né s po­dzem­ným par­ko­va­ním (550 miest). Do­mi­nant­ný ko­mín je dru­hou naj­vyš­šou stav­bou v Ko­ši­ciach (60 met­rov) a de­ve­lo­per plá­nu­je pok­ra­čo­vať v je­ho re­konštruk­cii. His­to­ric­ká ad­mi­nis­tra­tí­va a vý­skum­né cen­trum Bauer­neb­lov­ho pi­vo­va­ru ma­li byť zbú­ra­né, ale sú­čas­ný de­ve­lo­per ich za­čal re­konštruo­vať. Za­ují­ma­vos­ťou je, že tes­ne pred reali­zá­ciou sa dom nak­lo­nil o 3 met­re a tak na úze­mí Ko­šíc nie­koľ­ko dní exis­to­va­la „šik­má ve­ža". Sú­čas­ný in­ves­tor ro­zob­ral dom a z pô­vod­ných te­hál pos­ta­vil dneš­ný ob­jekt. Bauer­neb­lov dom má slú­žiť ako apar­tmá­no­vý ob­jekt, art-ho­tel a exklu­zív­na ad­mi­nis­tra­tí­va.