Úpravňa mastenca Gemerská Poloma

Spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala dňa 10.02.2016 stavenisko na stavbe „Úpravňa mastenca Gemerská Poloma”. Práce na tomto projekte by mali byť ukončené koncom roka 2016. Investorom spomínanej stavby je spoločnosť EUROTALC s.r.o.
 
Plánovaná úpravňa mastenca je situovaná v priemyselnej zóne obce Gemerská Poloma nachádzajúcej sa cca 4 km vzdušnou čiarou severne od intravilánu obce. Samotná prevádzka je situovaná v hraničnej nadväznosti na existujúcu prevádzku pre ťažbu mastenca. Predmetná lokalita disponuje už v súčasnosti základnou technickou a dopravnou infraštruktúrou potrebnou pre realizáciu predkladaného zámeru. 
 
Stavba bude pozostávať zo šiestich hál, na ktorých bude spoločnosť Chemkostav, a.s. realizovať základy a nejaké betonárske práce. Ďalej v týchto halách namontuje elektroinštaláciu, VZT, UK, plynofikáciu a slaboprúdové rozvody. Realizáciu objektu SO 22 (školiaca budova) bude zastrešovať takisto, ide o murovanú menšiu stavbu. V areáli stavby prebehne realizácia prekládky VN, vonkajšieho rozvodu vody, kanalizačných prípojok, plynových prípojok, VN prípojky, vonkajších silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, vonkajšieho osvetlenia a komunikácie. Realizáciu samostatných hál si investor zabezpečil sám.
 
Zastavaná plocha objektov: ................................................................................................................. 7050,94 m2
Obostavaný priestor objektov: ............................................................................................................. 73734,10 m3