Úpravňa mastenca Gemerská Poloma - 2. etapa

Ubehli štyri roky a my sa vraciame na miesto činu. Na miesto, kde sme vybudovali prevádzku pre úpravu, zušľachťovanie a zhodnocovanie mastencovej suroviny. Spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala dňa 18.05.2020 stavenisko na stavbe „Úpravňa mastenca Gemerská Poloma – 2. etapa”. Práce na tomto projekte by mali byť ukončené koncom roka 2020. Investorom spomínanej stavby je spoločnosť EUROTALC s.r.o.

Plánovaná úpravňa mastenca je situovaná v priemyselnej zóne obce Gemerská Poloma nachádzajúcej sa cca 4 km vzdušnou čiarou severne od intravilánu obce. Samotná prevádzka je situovaná v hraničnej nadväznosti na existujúcu prevádzku pre ťažbu mastenca. Predmetná lokalita disponuje už v súčasnosti základnou technickou a dopravnou infraštruktúrou potrebnou pre realizáciu predkladaného zámeru. Absentujúce prvky infraštruktúry z hľadiska budúcich potrieb uvažovanej výrobnej prevádzky (plynová prípojka, VN prívod) potrebné k samotnej prevádzke úpravne mastenca sú riešené samostatnými projektmi paralélne v priebehu povoľovacieho konania stavby. Naša spoločnosť bude realizovať práce na všetkých objektoch,  z prevádzkových súborov zrealizuje PS14 a PS18.

Členenie stavby

Stavebné objekty: SO 11 – drvenie a triedenie, SO 33 dažďová kanalizácia, SO 36 vonkajšie silnoprúdové rozvody, SO 37 – vonkajšie slaboprúdové rozvody, SO 38 – vonkajšie osvetlenie, SO 41 – komunikácie a spevnené plochy.

Prevádzkové súbory: PS 11 – drvenie a triedenie, PS 13 – optické triedenie, PS 14 – úprava vody, PS 17 výroba a rozvod stlačeného vzduchu, PS 18 – trafostanica.