Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV - zhotovenie stavby

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje zákazku Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV - zhotovenie stavby, v združení so spoločnosťou KUNST, spol. s r.o., v ktorom Chemkostav, a.s. vystupuje ako vedúci účastník združenia. Objednávateľom diela je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., s ktorou združenie „Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“ podpísalo zmluvu o dielo dňa 24.3.2014. Realizácia projektu je podľa zmluvy o dielo plánovaná na 19 mesiacov od prevzatia staveniska, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.4.2014.
 
Zámerom projektu je zlepšenie nevyhovujúcej kapacity existujúcej ČOV Trebišov. Zvýšené množstvá odpadových vôd už nezaručujú ich vyčistenie do takej miery, aká je požadovaná stanovenými limitmi v jednotlivých ukazovateľoch vo vypúšťaných vodách z ČOV do recipientu – toku Trnávka. Zintenzívnenie kapacity z ČOV vyžaduje okrem nárastu počtu obyvateľov v meste Trebišov aj plánované čistenie splaškových odpadových z novovybudovaných kanalizácií mestskej časti Milhostov a obcí Vojčíc a Nový Ruskov. Súčasťou projektu je i odkanalizovanie ulíc mesta Trebišov a to, Moyzesovej a Budovateľskej a taktiež odľahčenie  preťaženej stokovej siete  IBV Lúčky. Rozšírením kanalizácie v meste Trebišov sa v riešených lokalitách zlepšia odtokové pomery v stokovej sieti za prívalových dažďov.
 
Web developed by LINQ.