Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov

Chemkostav, a.s. Michalovce dnes ako zhotoviteľ slávnostne podpísala zmluvu o dielo na stavbu „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov“. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja Operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII 2014 – 2020), Prioritná os č. 3 – Verejná osobná doprava. Výstavba terminálu je naplánovaná na 24 mesiacov (9/2021 - 8/2023). Objednávateľom projektu sú Železnice Slovenskej republiky a jeho celkové náklady predstavujú sumu 10 492 091,57 EUR bez DPH.
 
Cieľom verejnej práce je výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov, ako súčasti integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji. TIOP Trebišov umožní cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi osobnou individuálnou a hromadnou dopravou, s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Súčasne umožní optimalizovať podiel prepráv osôb v rámci celého kraja.