Stavebné úpravy na II. NP FNsP J. A. Reimana v Prešove

Dňa 24.06.2019 došlo medzi FNsP J.A. Reimana v Prešove a našou spoločnosťou k podpisu ďalšej zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na II. NP, na oddelení radiačnej onkológie. Predpokladaný termín ukončenia týchto prác sa očakáva v mesiaci október 2019.

 

Rekonštrukcia interného pavilónu sa bude prevádzať v areáli FNSP J.A.Reimana Prešov. Budova interného pavilónu má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Budova je toho času prázdna, pretože celé interné oddelenie sa presťahovalo do nového pavilónu. Stavebné úpravy interného pavilónu sa budú prevádzať len na II.NP.  Na I.NP budú ambulancie a zázemie pre lekárov, na III.NP a IV.NP budú lôžkové oddelenia pre pacientov, a v I.PP sú čiastočne ambulancie a technické zázemie pre budovu, ktoré ostáva v pôvodnom stave. Na II.NP sa prevedú stavebné úpravy lôžkového oddelenia radiačnej onkológie v ľavej časti a v pravej časti sú spoločenské priestory pre pacientov a pracovne lekárov. K zmene účelu nedochádza, len priestory sa obsadia iným oddelením. Budova, v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené.