Snina – ČOV – zvýšenie kapacity

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala koncom júla tohto roka realizovať práce na stavbe Snina – ČOV – zvýšenie kapacity. Investorom predmetného diela je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice. Ukončenie prác projektu sa očakáva začiatkom roka 2016.
 
Hlavným dôvodom realizácie diela je nevyhovujúca kapacita existujúcej čističky odpadových vôd Snina. Zvýšené množstvá odpadových vôd už nezaručujú vyčistenie odpadových vôd do takej miery aká je požadovaná stanovenými limitmi. Staveniskom pre rozšírenie kapacity ČOV je existujúci areál ČOV Snina nachádzajúci sa pri rieke Cirocha. Na stavenisku sa nachádzajú existujúce objekty ČOV a podzemné vedenia potrubné, káblové, ktoré prepájajú jednotlivé objekty ČOV.
 
Objekty ČOV a kanalizácie sú v prevažnej väčšine podzemného charakteru, ktoré nevyžadujú architektonické riešenie. Po stavebnej stránke sú riešené z bežných stavebných materiálov, nádrže ČOV z vodostavebných betónov. Potrubia z materiálov zabezpečujúcich vodonepriepustnosť. Stavebnotechnické riešenie je navrhnuté tak, aby jednotlivé objekty plnili funkciu, ktorá im je určená v procese technológie čistenia odpadových vôd. Po ukončení výstavby bude stavba navrhovanej ČOV prevádzkovaná odbornou vodohospodárskou organizáciou.