Slávnostné ukončenie projektu „Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske“

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 02.10.2015 zúčastnila slávnostného ukončenia realizácie projektu „Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske“. Zmluva o dielo bola podpísaná so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica dňa 22. apríla 2015. Všetky práce boli financované na 80,25 % z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu, Operačný program Životné prostredie Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, 14,75% zo štátneho rozpočtu a zvyšnými 5-timi percentami sa na výstavbe podieľal vlastnými zdrojmi Slovenský vodohospodársky podnik.

Zahájenie výstavby (prevzatie staveniska):                                                               
24.04.2015

Ukončenie výstavby:                                                                                                         
30.09.2015

Obstarávateľ:                                 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:                                                                                                                
Chemkostav, a.s.

Projektant:                                                                     
HYCOPROJEKT a.s. – Ing. Jozef Krčmárik

Hlavný dodávateľ technológie:                                    
ŠEVČÍK – vodohospodářska zařízení s.r.o.

Vodná stavba je situovaná južne od Košíc pod mestskou časťou Vyšné Opátske v Košickom kraji. Bola vybudovaná ako súčasť úpravy rieky Hornád, za účelom zlepšiť vodohospodárske pomery v povodí.  Zabezpečuje vzdutú hladinu vody v rieke nad haťou na odber vody pre US STEEL Košice a  na výrobu elektrickej energie. Zároveň umožňuje využitie priestorov v okolí vodného diela na rekreáciu. Stavebné časti objektov boli v stave primeranom 50-ročnej prevádzke, počas ktorej bola vykonávaná pravidelná údržba. Projekt riešil práce na hati pozostávajúce z celkovej rekonštrukcie stavebných častí hate, sanácie betónových konštrukcií a  výmeny technologických zariadení. Práce boli vykonávané v priestore pod ochranou dočasných ohrádzok.

Cieľom tejto rekonštrukcie bola predovšetkým výmena zastaraných a opotrebovaných technologických  častí  hate,  ale  aj  obnova  betónových  stavebných  prvkov,  čím  sa  dosiahlo zabezpečenie požadovanej kapacity hate počas povodňových stavov a v konečnom dôsledku sa zvýšila protipovodňová ochrana dotknutého územia o rozlohe približne 60 ha, do ktorého spadá aj časť mesta Košíc.