Slávnostné ukončenie projektu „ Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV “

Dňa 04.11.2015 spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce odovzdala do užívania dielo "Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice, dňa 24. marca 2014. Všetky práce boli financované z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu SR a príspevku VVS, a.s. , Operačný program Životné prostredie Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Zahájenie výstavby (prevzatie staveniska):
04.04.2014

Ukončenie výstavby:
30.06.2015

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Zhotoviteľ:
Združenie: Chemkostav, a.s. – Kunst, spol. s.r.o.

Stavebný dozor:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.
Terraprojekt, a.s.

Projektant:
Enviroline, s.r.o., Košice

Hlavný dodávateľ technológie:
KUNST, spol. s r.o., Hranice

Areál ČOV Trebišov sa nachádza v južnej časti mesta pri potoku Trnávka. Je určený na odovzdanie splaškových odpadových vôd z priemyselného parku, zlepšenie odtokových pomerov dažďových vôd na sídlisku IBV Lúčky, na ulici Hollého a na Budovateľskej ulici, ale hlavne na zvýšenie kapacity ČOV Trebišov. Keďže išlo o rozšírenie kapacity ČOV, riešenie sa odvíjalo od situácie na starej ČOV a trendu vývoja demografie, keďže kapacita už bola nedostačujúca a aj nevyhovujúca. Zvýšené množstvá odpadových vôd už nezaručovali vyčistenie odpadových vôd do takej miery aká je požadovaná stanovenými limitami v jednotlivých ukazovateľoch vo vypúšťaných vodách z ČOV do recipientu – toku Trnávka.

V rámci projektu bola rozšírená stoková sieť v dĺžke 23 m na Moyzesovej ulici s cieľom odľahčiť kanalizačný zberač DN 1000 na Hollého ulici, predĺžená uličná stoka na Budovateľskej ulici o 34 m a predmetom riešenia bolo aj odľahčenie stokovej siete IBV Lúčky. V rámci kanalizácie sa vybudovala odľahčovacia šachta, čerpacia stanica dažďových vôd vrátane elektrickej prípojky a výtlačné potrubie dažďových vôd z ČS recipientu. Nová ČOV je mechanicko-biologická s mechanickým predčistením, vrátane mechanického odvodnenia kalu, odstraňovania fosforu a terciárneho dočistenia odpadových vôd. Rozšírením ČOV sa dosiahlo zvýšenie kapacity ČOV z doterajších 18 540 ekvivalentných obyvateľov na 25 152 ekvivalentných obyvateľov a zlepšili sa odtokové pomery v stokovej sieti za prívalových dažďov.