Rekonštrukcia mestských kasární v Michalovciach

 Naša spoločnosť podpísala dňa 12.10.2020 ZoD s Ministerstvom obrany SR na predmet zákazky: Michalovce, MK – rekonštrukcia b. č. 20 TOV-R. Práce na tomto projekte majú byť odovzdané v júli budúceho roka.

Budova TOV č. 20 bola postavená pravdepodobne v roku 1962 na zaistenie technickej opravy vozidiel a slúžila na zabezpečenie bežných opráv a údržby kolových a pásových vozidiel pluku. V súčasnosti budova neslúži svojmu účelu pre nevyhovujúce podmienky v oblasti hygieny, osvetlenia a elektrických a slaboprúdových rozvodov. V nevyhovujúcom stave je aj technologické vybavenie, čo do funkčnosti a druhu existujúcich zariadení. Nefunkčný je veľký hydraulický zdvihák, chýba odsávanie splodín výfukov, odsávanie splodín pri strojnom vybavení dielní a v zváračskej dielni, rozvod stlačeného vzduchu a odsávanie montážnych jám. Vlastník sa rozhodol zrealizovať rekonštrukciu objektu a odstrániť dôvody brániace užívaniu stavby a zároveň obnoviť funkčnosť technologických zariadení určených k výkonu opravárenských činností potrebných pre zabezpečenie funkčnosti kolesovej a pásovej techniky Mestských kasární. Súčasťou stavebných prác bude aj celkové zateplenie objektu a strechy a obnova vnútorných povrchov stien a stropov.