Projekt Čistá řeka Bečva úspešne ukončený

Združenie spoločností Unistav Construction a.s., Brno a Chemkostav, a.s., Michalovce sa dňa 26.11.2015 vo Valašskej Polanke zúčastnilo slávnostného odovzdania projektu s názvom ,,Čistá řeka Bečva II - A”. Zmluva o dielo bola podpísaná so Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko dňa 25.06.2013. Všetky práce boli financované z dotácie z Fondu soudržnosti, z dotácie Státního fondu životního prostředí, z investičného úveru a z dobrovoľných príspevkov účastníkov projektu.

Zahájenie výstavby (prevzatie staveniska):
31.10.2013

Ukončenie výstavby:
31.08.2015

Obstarávateľ:
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Zhotoviteľ:
Združenie: Unistav Construction a.s. – Chemkostav, a.s.

Stavebný dozor:
Sdružení „CTP – Jančálek – Mott MacDonald“, Ing. Jaroslav Valkovič

Projektant:
Sdružení AQP+DUIS, Brno , Ing. Antonín Vach

Hlavný dodávateľ technológie:
Kunst, spol s r.o. Hranice

Projekt Čistá řeka Bečva II je tvorený skupinou čiastkových projektov v obore stokovanie a čistenie odpadových vôd v 18 mestách a obciach Združenia obcí Mikroregiónu Vsetínsko rozdelených do troch častí projektu:
- Časť A: Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál, Ústí, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná.
- Časť B: Francova Lhota, Střelná, Valašská Senice, Lačnov, Hovězí, Huslenky, Velké Karlovice.
- Časť C: Valašské Meziříčí, Krhová, Poličná, Rožnov pod Radhoštěm.

Projekt Čistá řeka Bečva II je nadväzujúcou etapou projektu Čistá řeka Bečva I a komplexne rieši výstavbu vodohospodárskej infraštruktúry pre nakladanie s odpadovými vodami v povodí Vsetínskej a Rožnovskej Bečvy. V rámci projektu sú prioritne riešené aglomerácie s počtom obyvateľov väčším ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov. Technické riešenie projektu Čistá řeka Bečva II vychádza zo základného ekologického cieľa projektu, ktorým je zlepšenie kvality vody vo vodných tokoch, a tým zlepšenie životného prostredia v povodí Vsetínskej a Rožnovskej Bečvy s priaznivým vplyvom na kvalitu vody v strednom a dolnom toku rieky Bečvy a Moravy. V rámci projektu Čistá řeka Bečva II sú intenzifikované dve mechanicko-biologické čistiarne odpadových vôd a celkovo je vybudovaných 176,83 km novej kanalizácie.
 
Časť A projektu Čistá řeka Bečva II zahŕňa oblasť Vsetín, v rámci ktorej je napojených na stokovú sieť a ČOV Vsetín 6 nových lokalít - Lhota u Vsetína, Liptál, Ústí, Valašská Polanka, Leskovec a Lužná. Priamo v meste Vsetín sa rozšírila stoková sieť v častiach Hrbová, Jasenka, Vesnik, Dluhé, Za Díly, Malý Skalník, Semetín a Rokytnice. Súčasťou stavieb patriacich do časti A je výstavba stokových sietí pre splaškovú kanalizáciu v celkovej dĺžke cca 72 km vrátane objektov (napr. čerpacie stanice, kríženie s vodnými tokmi, komunikáciami, železnicami, a pod.). Ďalej potom nutných preložiek ostatných inžinierskych sietí (napr. existujúce kanalizácie, vodovody, plynovody, káble, atď.) a následne všetkých ďalších súvisiacich objektov (napr. úpravy povrchov komunikácií, úpravy korýt a brehov vodných tokov, úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, plotov, atď.).