Pokračujeme v ďalšej výstavbe Južného mesta v Bratislave

Spoločnosť Chemkostav a.s. podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Južné mesto IS, s.r.o. na ďalšie pokračovanie realizácie diela „Južné mesto – zóna B1“, ktoré sa nachádza v Bratislave, v Petržalke.

Oblasť výstavby je pre nás už dobre známa. Od septembra 2015 pracujeme v rámci zóny B1 postupne na 3 bytových domoch – AI., AII. a AIII., ktoré budú tvoriť prvú líniu bytových domov Slnečníc od Panónskej cesty. Podpisom zmluvy sa rozšírilo naše pôsobenie ako generálneho dodávateľa stavby na ďalšie 3 bytové domy v rámci zóny B1, konkrétne BI., BII., BIII. Tieto bytové domy budú zarovno s bytovými domami A, v druhej línii od spomínanej Panónskej cesty. Bytové domy bude navzájom oddeľovať bulvár, verejný priestor, kde sa budú nachádzať obchodné prevádzky a kancelárie, a pre zachovanie komfortu obyvateľov bude doprava minimalizovaná.

Dizajnovo bytové domy B nadväzujú na koncept bytových domov A. No zmena oproti prvej línii bytových domov je zreteľná. Časť B bude nižšia, konkrétne bude mať 1 podzemné a 8 nadzemných podlaží, oproti 12 nadzemným podlažiam. Zároveň budú jej jednotlivé bloky otvorenejšie (viď vizualizácie). Výstavbou 3 nových bytových domov vznikne spolu 708 bytov, ktoré poskytnú bývanie odhadom 1176 obyvateľom.

Súčasťou diela je pre nás aj práca na prislúchajúcich vonkajších objektoch a infraštruktúra. Riešenie prístupovej cesty do obytnej zóny je z nami novo vybudovaného kruhového objazdu. Ten vznikol na križovatke Panónskej cesty, Dolnozemskej cesty a Azúrovej a do užívania bol spustený koncom februára 2017.

Dokončenie výstavby celej zóny B1 je plánované na apríl 2020.
Web developed by LINQ.