Otvorený kruhový objazd pri Slnečniciach

Spoločnosť Chemkostav, a.s. je v rámci budovania Južného mesta - zóny B1 v Bratislave generálnym dodávateľom aj pre výstavbu primárnej infraštruktúry. 

Veľká okružná križovatka (VOK) pri Slnečniciach bola v stredu 22.2.2017 spustená do riadnej prevádzky. Na stavbe ešte stále prebiehajú kolaudačné konania, no už získala povolenie na využívanie a bola sprístupnená motoristom. Pôvodný termín odovzdania stavby bol plánovaný už koncom roku 2016, no aj z dôvodu zmien v projekte bol termín posunutý na február tohto roku.

Kruhový objazd vznikol na križovatke Panónskej cesty, Dolnozemskej cesty a Azúrovej ulice, cesty I/2 v smere na Rusovce. Jeho umiestnenie bolo zadefinované už v územnom pláne hlavného mesta, ktorý sa komplexne zaoberá mestskou dopravnou sieťou. Stavba ako taká je vyvolanou investíciou v rámci výstavby Južného mesta vzhľadom na zhusťujúcu sa zástavbu a narastajúci počet obyvateľstva na juhu mesta v častiach Jarovce, Rusovce a Čunovo. Developer odhaduje, že len po Azúrovej ulici prejde denne 20-tisíc vozidiel.

Výstavba VOK bola realizovaná ako prestavba existujúcej križovatky ciest Panónska – Dolnozemská a preložky s ňou súvisiacich komunikačných a inžinierskych sietí. Konkrétne boli zrealizované preložky optických a signalizačných káblov, preložky silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov. Pre vodovodné potrubia bola zrealizovaná dodatočná ochrana zrealizovaním ochranných roznášacích vrstiev. Ochrana existujúcich plynovodov bola zabezpečená predĺžením existujúcich chráničiek. Ďalej bolo na stavbe zrealizované vonkajšie osvetlenie a inštalácia dopravného značenia.