Odovzdaná stavba Úpravňa mastenca Gemerská Poloma

Úpravňa mastenca sa nachádza v priemyselnej zóne obce Gemerská Poloma v okrese Rožňava.

Účelom stavby bolo vybudovanie technicko-technologického zariadenia, ktoré bude zabezpečovať úpravu, zušľachťovanie a zhodnocovanie mastencovej suroviny v mieste jej dobývania. Novovybudovaná prevádzka je situovaná priamo v nadväznosti na existujúcu prevádzku pre ťažbu mastenca. Samotná vstupná surovina svojim chemickým zložením predstavuje neškodlivý inertný materiál, čoho nesporným dôkazom je používanie jej produktov úpravy napríklad vo farmaceutickom, kozmetickom, ako aj v potravinárskom priemysle, a tiež v mnohých iných odvetviach priemyslu ako farby laky, papierenský priemysel, gumárenský priemysel, výroba plastov a pod.

Rozdielne podmienky pre jednotlivé kroky procesu spracovania mastencovej suroviny si vyžadovali vybudovanie viacerých typov objektov. Konkrétne sa jedná o kroky: drvenie a triedenie, ručné a optické triedenie, flotácia, sušenie, skladovanie a expedícia. Z dôvodu zvýšenia personálu potrebného pre obsluhu jednotlivých zariadení a vytvorenia zázemia boli vybudované sociálno-administratívna budova, školiaca budova, vrátnica a dielňa. Existujúca prevádzková budova bola premiestnená v rámci areálu. Proces spracovania suroviny si zároveň vyžaduje aj výborne nastavené vodné hospodárstvo, zabezpečenie zachytávania prachov a odsávania zdrojov vzniku prašnosti a vhodné dopravné napojenie ku areálu a medzi jednotlivými objektami.

Výstavba úpravne mastenca bola začatá vo februári 2016. Práce boli ukončené ku zmluvne dohodnutému termínu, dňa 20.12.2016.

V dňoch 20.-21.12.2016 a 17.1.2017 bola vykonaná obhliadka na všetkých stavebných objektoch na základe ktorých bol spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí. Protokolom bola v utorok 17.1.2017 stavba oficiálne odovzdaná zhotoviteľom, spoločnosťou Chemkostav, a.s., objednávateľovi, spoločnosti EUROTALC s.r.o.

Viac informácií o stavbe a fotky z priebehu výstavby nájdete v našom albume zrealizovaných stavieb: http://www.chemkostav.eu/referencie/priemyselne-stavby/upravna-mastenca-gemerska-poloma.html