Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AIII

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Delta Construction Plus, s.r.o. na realizáciu diela „Južné mesto – zóna B1: SO03 – Bytový dom A III vrátane prislúchajúcich vonkajších objektov a infraštruktúry”. Práce na predmetnej stavbe začínajú začiatkom novembra 2016 a ich ukončenie sa plánuje v júli 2018.

Plocha výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1. Predmetom stavebného povolenia sú objekty umiestnené územným rozhodnutím. Tvorí ich šesť bytových domov (SO-01 až SO-06). Objekty sú komponované tak, aby vytvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Urbanistické riešenia zabezpečí odblokovanie obytného prostredia od negatívnych vplyvov z budúcej výstavby v okolí a frekventovanej Panónskej cesty na severe.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Zastavaná plocha SO-03 (1.PP): 2 753 m²

Hrubá podlažná plocha SO-03: 34 066 m²

Úžitková plocha SO-03: 22 300 m²

Obstavaný priestor SO-03: 102 199 m³

Počet nadzemných podlaží: 12

Počet podzemných podlaží: 2