Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AII

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Delta Construction Plus, s.r.o. na realizáciu diela „Južné mesto – zóna B1: SO02 – Bytový dom A II vrátane prislúchajúcich vonkajších objektov a infraštruktúry”. Práce na predmetnej stavbe začínajú koncom apríla 2016 a ich ukončenie sa plánuje v decembri 2017.
 
Plocha výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1. Predmetom stavebného povolenia sú objekty umiestnené územným rozhodnutím. Tvorí ich šesť bytových domov (SO-01 až SO-06). Objekty sú komponované tak, aby vytvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Urbanistické riešenia zabezpečí odblokovanie obytného prostredia od negatívnych vplyvov z budúcej výstavby v okolí a frekventovanej Panónskej cesty na severe.
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Zastavaná plocha SO-02 (1.PP):        2 753 m²

Hrubá podlažná plocha SO-02:        34 066 m²

Úžitková plocha SO-02:                   22 300 m²

Obstavaný priestor SO-02:             102 199 m³

Počet nadzemných podlaží:                          12

Počet podzemných podlaží:                            2