Južné mesto – zóna B1 – bytový dom AI

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala realizovať práce na projekte Južné mesto – zóna B1 – bytový dom v Bratislave. Práce na danom projekte prebiehajú od septembra a ich termín ukončenia je naplánovaný v apríli 2017. Investorom diela je spoločnosť Delta Construction, s.r.o.
 
Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka. Areál sa nachádza na pozemku s parcelným číslom 3042/4, 3042/6,3042/7, 3043/1, 3051/21, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1. Dotknutý areál je v súčasnosti využívaný na poľnohospodárske účely. Na parcelách sa nenachádzajú žiadne pozemné stavebné objekty. Územím prechádza slaboprúdový kábel, na ktorý je navrhnutá prekládka. V súčasnosti sa realizujú inžinierske siete primárnej infraštruktúry povolené samostatným stavebným konaním. Cieľom realizácie projektu je výstavba zóny B1 / viacpodlažných bytových domov, SO-01 až SO-06, s vlastnými obslužnými zariadeniami vrátane doplnkových.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Plocha riešeného územia (zóna B1, podľa ÚR)
14 058 m²

Zastavaná plocha SO-01 (1.PP)
2 753 m²

Hrubá podlažná plocha SO-01
34 066 m²

Úžitková plocha SO-01
22 300 m²

Obstavaný priestor SO-01
102 199 m³

Celkové plochy zelene
3 285 m²

Počet nadzemných podlaží
12

Počet podzemných podlaží
2

Výška budov /bez komínu/
41,40 m (176,40 m.n.m.)

Výška budov /s bleskozvodom/
45,40 m (180,40 m.n.m.)

Počet bytov: 348

Počet parkovacích miest v garáži: 323

Počet parkovacích miest na povrchu: 122