Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves

Jednou z ďalších zákaziek v oblasti inžinierskych stavieb, financovaných z prostriedkov EÚ, je aj projekt Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves. V roli investora vystupuje Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu na realizáciu diela so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Z dôvodu, že stavba patrí do kategórie tzv. Euro Projektov, realizácia diela je o to náročnejšia, že z titulu blížiaceho sa konca programového obdobia 2007 – 2013 je nutné všetky práce ukončiť v termíne do 09/2015 a tým sú aktivity zhotoviteľa značne zintenzívnené.

Zámerom projektu je zlepšenie nevyhovujúcej kapacity existujúcej ČOV Spišská Nová Ves, zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu. Dielo pozostáva z realizácie niekoľkých objektov.  Okrem rekonštrukcie existujúcich objektov, ako nádrže kalového hospodárstva, trafostanica, kotolňa, garáže, dielne, atď., sú predmetom prác aj novo navrhnuté objekty a realizácia kanalizácie v rámci ČOV.  Práce budú realizované v meste Spišská Nová Ves, na území jestvujúcej ČOV.

Web developed by LINQ.